Code of Ethics

 

Yayınlayan

Onaylayan

Yayın Tarihi

Geçerli Olduğu  Tarih

Bir Sonraki Gözden Geçirme

 

    Etik Kurul

Erdoğan Şeremet                

21/12/2020

01/01/2021

01/07/2022

 

 

AMAÇ

Etik davranış kuralları ile Göliplik çalışanlarına, görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

İtibarımız bizim için önemlidir. İtibarımıza ve marka değerimize zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerekir.

Sizden yasal veya etik olmayan bir davranışta bulunmanız istenirse, kabul etmeyiniz. Eğer herhangi bir konuda kararsız kalırsanız, tercihinizi yapmadan önce bu yönetmeliğin en altında yer alan hızlı testi kendinize uygulayın.

Eğer bir çalışanın yasa dışı bir harekette bulunduğundan veya etik kurallara aykırı davrandığından şüpheleniyorsanız, temel beklentimiz; bu durumu etik@goliplik.com.tr  ‘ye mail göndererek veya 0 224 7141884 no ‘lu telefondan İnsan Kaynakları Müdürüne ulaşarak endişelerinizi ve sorularınızı bizimle paylaşmanızdır. Bildirimde bulunabilmek için kimliğinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Ancak bildirimde bulunacağınız durum ile ilgili detaylı bir açıklama yapmanız beklenmektedir. Kimliğinizi açıkladığınız takdirde, kimliğinizin gizli tutulmasına özen gösterilecektir. Tarafımıza yapılan bildirimler gizlilik ilkelerimize uygun şekilde araştırılacaktır. Göliplik ekibinde herkes, gurur duyulacak bir çalışma ortamı oluşturmaktan ve bunu korumaktan sorumludur. Bunun temelinde, herkesin doğruluk, dürüstlük ve hakkaniyet ile hareket etmesi ve aksi durumları da bildirmek için hazır olmaları yatmaktadır. Kasıtlı olarak yapılan ve kötü niyet taşıyan asılsız ihbarlar, etik kuralların ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

İş etiği, şirketimiz için çok önemli olup, değerlerimize aykırı hareket eden çalışanlarımız hakkında disiplin kuralları ve/veya yasal süreçler uygulanacaktır.

Etik Kurul : Göliplik Şeremet Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü ‘ne bağlı olarak çalışan Etik Kurul, Etik Yönetmeliği kapsamında çıkar çatışmalarını çözümlemek ve etik kuralların ihlal edildiğine dair kendisine iletilen bildirimleri değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Etik Kurul, Genel Müdür Başkanlığında, aşağıdaki kişilerden oluşur. Genel Müdür toplantıya katılamadığında, kendisini temsil edecek bir temsilci atar.

Genel Müdür Yardımcısı – İdari                                                                                                                                                           Genel Müdür Yardımcısı – Teknik                                                                                                                     İnsan Kaynakları Müdürü

KAPSAM

Göliplik bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar ile şirket adına hareket eden üçüncü tarafları kapsar.

TANIMLAR

Ahlak : İnsan ilişkilerinde doğru ve yanlışı gösteren, kişilerin davranışlarını düzenleyen hayat kurallarıdır. Değerlerini ve kurallarını içinde bulunduğu dinin ve kültürün kutsal öğretilerinden alır. Ahlak kuralları din, kültür, örf ve adetlere dayanır.

Etik : Topluluk tarafından ileri sürülen davranış kurallarıdır. İzlenecek kuralları ve bunlara meydan okunduğu taktirde maruz kalınacak sonuçları öğretir. Etik kuralları felsefeye dayanır, toplumsal değil evrensel düzeydedir, olanı değil olması gerekeni kapsar.                                                                                                           Ahlak bireysel, etik ise kurumsaldır. Bir açıdan aralarında bakmak ile görmek gibi bir fark vardır.

Hukuk : Toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kural ve yasaların bütünüdür.

Hukuk ile Etik kavramlarının örtüştüğü ve çeliştiği durumlar olabilir. Örneğin;

Etik olan ancak yasal olmayan davranış : Hayati tehlike içinde olan bir kişiyi kurtarmak için kamu malına zarar verilmesi                                                                                                                                                              Etik ve yasal olan davranış : Çalışma saatlerine uyulması                                                                                Hem etik hem de yasal olmayan davranış : Bir çalışanın yolsuzluk yapması                                                                Etik olmayan ancak yasal olan davranış : Satınalma bölümünde çalışan bir kişinin, en ucuz ve kaliteli tedarikçi yerine kardeşinin ortak olduğu şirketten alım yapması

UYGULAMA ŞEKLİ

1)    Dürüstlük

 

·         Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tüm iş ortaklarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

 

2)    Gizlilik

 

·         Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm iş ortaklarımızın gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.

·         Şirketimizden ayrılırken de görevimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje vb. çalışmaları dışarı çıkarmayız.

 

3)    Çıkar Çatışması

 

·         Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız, menfaat sağlayan iş ilişkisine girmeyiz.

·         Görevi kötüye kullanmak suretiyle çalışanlar, şirketin satınalma ve satış faaliyetleri ile taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ve dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez.

 

·         Göliplik çalışanları, iş ilişkisi ve görevleriyle ilgili olarak, şirketi zarara sokacak,tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek, ekonomik değeri olan ya da olmayan hiçbir hediyeyi almaz, davet ve ağırlama teklifi kabul etmez veya bu yönde herhangi bir imada bulunamaz. Ayrıca teklif etmekten de kaçınır. Bu kural onları eleştirilerden, davalardan veya mahçubiyetten koruyacaktır.

·         Çalışanlar, şirket varlıklarının doğru kullanımı, korunması ve bakımından sorumludur. Şirket varlıkları, yalnızca Şirket ‘in işi ile ilgili olarak kullanılabilir.

 

 

4)    Sorumluluklarımız

 

a.     Yasal Sorumluluklarımız

 İşimizi yöneten yasa ve yönetmeliklere harfiyen uyacağız. Hepimiz ;

·         Yürürlükteki tüm yasal gerekliliklere ve ilgili uluslararası sözleşmelere uyar ve tüm faaliyetlerimizin etik olmasını sağlamaya çalışırız.

·         İşletmemiz ile harici kişiler ve kuruluşlar arasındaki tüm işlemler dahil olmak üzere iş ilişkilerimizin ve tüm giderlerimizin ve işçilik ücretlerimizin kayıtlarını doğru ve eksiksiz bir şekilde tutarız.

·         Rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele yasalarıyla uyum

 

                      I.        İş gördürmek gayesiyle yetkili bir kimseye doğrudan veya bir üçüncü şahıs (bir akraba veya yakın iş arkadaşı gibi) üzerinden gayrimeşru olarak değere sahip herhangi bir şey veya bir finansal ödeme teklif etmeyecek, vermeyecek ve almayacağız.

                     II.        Hangi türden olursa olsun tüm rüşvet ve kolaylaştırma ödemelerinin, resmi görevlilere, Göliplik iş ortaklarına veya onların adına herhangi bir kişiye verilmesini yasaklıyoruz. Sadece ürün ve hizmetlerimizin kaliteleri doğrultusunda rekabet etmekteyiz ve uygunsuz bir rekabet avantajı edinmek üzere karşılıklı iş lütuflarını kabul etmemekteyiz. Sorumlu olduğumuz kaynakları korumak için hepimiz dürüstçe ve doğrulukla hareket edeceğiz.

 

b.      Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

·         Müşterilerimize söz verilen süre ve miktarda teslimatı taahhüt eder, onlara saygı, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

·         Ürünlerimizin belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu sağlarız.

·         Müşteri bilgilerinin gizliliğini koruruz.

 

c.     Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

·         Çalışanlarımıza eğitim, uygun çalışma şartları, karşılıklı güven ve işbirliği ortamı taahhüt ederiz.

·         Tüm çalışanlarımızın korku ve endişe duymadan fikir, düşünce, sorun ve kaygılarını özgürce dile getirebilecekleri ve soru sorabilecekleri bir ortamda çalışmalarını sağlamak temel hedefimizdir.

·         Ayrımcılığa ve tacize karşı sıfır tolerans. Hiçbir türden taciz ve ayrımcılığı hoş görmeyeceğiz

·         Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez.

·         Çalışanların iş yerinde veya iş amacıyla bulundukları ortamlarda gizlilik haklarının ihlal edilmesi yasalara ve etik kurallara aykırıdır ve Göliplik bu suçu hiçbir şekilde hoş görmeyecektir.

·         İşe alım, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, iş feshi veya emeklilik durumlarında din, inanç, milliyet, ırk, yaş, fiziksel engellilik, cinsiyet, medeni hal veya politik görüş gibi nedenlerle hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayız.

·         İşimizin zorunlulukları dışında, zorla çalıştırma uygulamalarına karşı sıfır tolerans. Biz, tehdit, şiddet, taciz ve ayrımcılıktan uzak, güvenli ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamakta kararlıyız. Hepimiz ;

 

                      I.        Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmeliklerine uyumlu olacağız,

                     II.        Uygun ekipmanları sağlayacak ve kullanacağız,

                    III.        İş etkinliklerimizden doğabilecek riskleri değerlendirecek ve kontrol edeceğiz

                   IV.        Kazaları, yaralanmaları veya güvenlik endişelerini ilgili yöneticiye bildireceğiz

                    V.        Çalışma ortamında alkol veya yasa dışı maddelerin kullanımına izin vermeyeceğiz

                   VI.        Tüm çalışanlarımız için uygun iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum eğitimleri sağlayacağız

 

d.    Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

 

·         Gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.

·         Mali tablolarımız, yatırımlarımız ve risklerimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

·         Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.

·         Rekabet gücümüzü arttırmaya ve büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.

 

e.   Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

·         Tedarikçilerimizle ortak menfaatler içeren işbirliği hedefleriz

·         İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz

·         İş yaptığımız kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini özenle koruruz

 

f.      Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

 

·         Antitröst yasalarına sıkıca bağlılık

Açık ve adil rekabete değer vermekte ve rekabeti ortadan kaldıran veya güçsüzleştiren veya bize uygunsuz bir rekabet avantajı sağlayan iş anlaşmalarına kasten girmemekteyiz. Bağımsız şekilde rekabet etmek ve rekabet karşıtı anlaşmalara girmemek politikamızdır. Hepimiz :

                      I.        İş alanlarımız ile ilgili tüm yasaları bilecek ve bunlara uygun davranacağız

                     II.        Fiyat sabitleme, rüşvet veya komisyon verme, rakiplerimizle rekabet ettiğimiz pazarlarda bölgeleri veya pazarları paylaşarak ve/ veya ürünlerin veya ürün grubunun üretimini veya satışını sınırlayarak veya bir ürünün satışını, diğer istenmeyen bir ürünün satışı karşılığında yapmak gibi anlaşmalara girmeyeceğiz

 

g.    Çevre, Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

 

·         Çevresel etkimizi sınırlandırmak için çalışacağız.

Göliplik, enerji tüketiminin ve atık üretiminin azaltılması gereksinimine özellikle dikkat ederek çevre hassasiyetini geliştirmek için çalışmaktadır. Hepimiz ;

                      I.        Çevresel yasa ve yönetmeliklere uyumlu olacağız

                     II.        Çevresel endişeleri ilgili yöneticiye bildireceğiz

 

·         Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmamakta kararlıyız.

 

       Faydalı ipuçları

       Uyarı sinyalleri :

       Aşağıdakileri duyduğunuzda etik olarak ince bir buz üzerindesiniz demektir.

·         “İş yapıldığı sürece nasıl yapıldığı önemli değil”

·         “Bunu kimse bilmeyecek”

·         “Bu konuşmayı yapmadık”

·         “Gerçek olamayacak kadar iyi duruyor”

·         “Bu belgeyi yok edin”

·         “Bunu hak ediyorum”

·         “Bunu saklayabiliriz”

·         “Bunların hepsi iyi bir amaçla yapılıyor”

·         “Sadece bu seferlik”

·         “Bunu herkes yapıyor”

·         “Benim payıma ne düşer”

·         “Kişisel bir kazancım olmadığı sürece sorun değil”

·         “Bundan kimse zarar görmeyecek”

·         “Burada bizim tek bir politikamız var; iş arkadaşlarını ihbar etmeyeceksin”

Uyarı zillerini çaldıracak, yukarıdakilere benzer daha bir çok örnek düşünebilirsiniz. Bu tür cümleler duyduğunuzda, kendinize aşağıdaki hızlı testi uygulayıp sağlam bir etik zeminde olduğunuzdan emin olun.

 

Hızlı test :

Şüphelenirseniz, kendinize sorun :

·         “Bu davranış yasal mı?”

·         “Kanun, kural ve geleneklere uygun mu?”

·         “Bu, Göliplik değerleriyle örtüşüyor mu?”

·         “Adil, dengeli ve dürüst davranıyor muyum?”

·         “Başka biri yapsa rahatsız olur muydum?”

·         “Şirketin itibarını herhangi bir şekilde riske atabilir mi?”

·         “Bu durum gazetelerde (Bulunduğumuz yerleşim yerindeki halk arasında, sosyal medyada ya da basında nasıl görünür?”

·         “Yöneticim biliyor mu?”

·         “Önerilen eylemin sonuçları nelerdir?”

·         “Doğru olanı mı yapıyorum?”

·         “Vicdanım rahat mı?”

 

Emin olmadığınız ve çaresiz kaldığınız durumlarda destek isteyiniz. Olayı bildirip bildirmemek konusunda tereddütte kaldığınız durumlarda, tercihinizi daima olayı bildirmekten yana kullanın ve sesinizi yükseltme cesaretini gösterin. Çünkü bu şekilde, yönetim kademelerine, potansiyel problemi araştırma ve inceleme fırsatı vermiş olacaksınız.