KVKK Aydınlatma Metni

GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I.                 Veri Sorumlusu

 

GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş.

 

Telefon Numarası : 0 224 714 18 84

Fax : 0 224 714 18 83

Adres : YENİCE YOLU GİRİŞİ İNEGÖL BURSA/TÜRKİYE

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan Kişisel verileriniz;

 

• Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. tarafından müşteri ile iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, mal/hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,

 

• Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş.‘nin taraf olduğu sözleşmelerin GÖL İPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla,

 

• Mevzuattaki kanunlar uyarınca, GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterlerin, faturaların, banka çek ve bordroların düzenlenebilmesi, finans ve muhasebe işlerinin takibi amacıyla,

 

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket binasına giriş ve çıkışın kontrol altında tutulması ve izinsiz giriş çıkışın engellenmesi, Çalışanların, ziyaretçilerin, şirket yetkilisi ve ortaklarının ve şirkete giren çıkan diğer kişilerin ve GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş.’ye ait binaların güvenliğinin sağlanması amacıyla,

 

• Çalışan adaylarının/stajyerlerin işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerinin tespiti ve değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışan adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu, İş birikimi ve tecrübesinin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerindeki pozisyon ve haklarının belirlenmesi, Referans gösterilen kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübelerinin, haklarının, performansının, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetilerinin, iletişim becerilerinin ve genel profili hakkında bilgi sahibi olunması, başvuru ve işe alım süreci hakkında çalışan adayı ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek, İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, Ücret ve yan haklarının belirlenmesi, Şirketimizde çalışan başkaca yakınının olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi, İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması, Çalışma nedeniyle aile bireylerinin/yakınlarının elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi, ilgi mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak, Şirketin işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek, iş başvurusunda bulunan kişilerin işe yatkınlığının ölçülebilmesi adına ve iş başvuru sürecinin takip edilmesinde gerekli olması, insan kaynakları süreçlerinin ve politikalarının yürütülmesi amacıyla

 

• Çalışanların/stajyerlerin özlük dosyalarının oluşturulması, iş ilişkisi çerçevesinde, başta iş sözleşmesi ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı ve iş yaşamına ilişkin diğer tüm ilgili mevzuat kapsamında Şirketin sahip olduğu her türlü yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesi, çalışanların yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin ve iş ilişkisinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş. bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş.‘nin halka açık alanlarında bulunan misafirlerin internete erişimini sağlamak amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş.‘nin ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,

 

• GÖLİPLİK ŞEREMET TEKSTİL A.Ş.‘nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,

 

• İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

 

• Hissedarlara ait veriler; İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,

 

• Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

 

İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’ nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:

 

• İlgili Mevzuat hükümlerine göre Şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve uygulanması ile insan kaynakları ve muhasebe departmanı politikalarının yürütülmesi ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer şirket yetkilisi gerçek kişilere

 

• Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize,

 

• Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 

• Göl İplik Şeremet Tekstil A.Ş. bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

 

• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,

 

• İlgili özel hukuk kişilerinin hukuk yetkisi dâhilinde talep ettiği amaç ile sınırlı olarak, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili Özel Hukuk Kişilerine, Vergi ve benzeri danışmanlara,

 

• İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine,

 

• KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

 

KVK Kanunu’nun 8. Ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz başvuru formları, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları vb. belgeler üzerinden veya ilgili kişinin doğrudan başvurusu ile her türlü sözlü, yazılı veya elektronik olarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için, Şirketin meşru menfaati gereği toplanmaktadır. Bu şekilde toplanan kişisel veriler, KVK Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin KVKK Kapsamındaki Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, 30356 Sayılı Veri Sorumlusuna başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7.maddesinde belirtilen Başvurunuzun yanıtını yazılı olarak istemeniz halinde; yazılı bildirinin ilk on sayfası için ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınır. Başvurunuzun cevabının elektronik harici depolama medyaları üzerinde verilmesi halinde ilgili kayıt ortamının fatura bedeli tarafınıza yansıtılır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.goliplik.com.tr internet adresinde yer alan   Veri Sahibi Başvuru Formu nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Göl İplik “Yenice Yolu Girişi İnegöl Bursa/Türkiye ” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@goliplik.com.tr adresine mail olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,